Gå til indhold
Nykredit og AP Pensions nye domicil omfatter en avanceret ventilationsløsning fra Lindab. (Illustration: AP Pension/PLH Arkitekter bragt i Licitationen-Bæredygtighed 2022)
Nykredit og AP Pensions nye domicil omfatter en avanceret ventilationsløsning fra Lindab. (Illustration: AP Pension/PLH Arkitekter bragt i Licitationen-Bæredygtighed 2022)

Nyhed -

Bæredygtig ventilation og indeklima er vigtig del af certificeret nyt domicilbyggeri

Lindab A/S er storleverandør på den del af teknikken, som omfatter en avanceret ventilationsløsning ved Svanemølleholm, der huser Nykredit og AP Pensions nye domiciler med høje krav til bæredygtighed og fleksibilitet.

Ejendommene med AP Pension og Nykredits nye domiciler i Kø­benhavns Nordhavn skal certi­ficeres til DGNB-guld, men ambitio­nen er, at arkitekturen skal medvirke til en diamantcertificering med op­fyldelsen af en række parametre om byggeriernes åbning mod om­givelserne. Lindab skal levere den teknologisk moderne indeklima­løsning, der lever op til alle krav til bæredygtighed og giver stor flek­sibilitet, når domicilerne tages i an­vendelse, og lokalerne indrettes med deres forskellige funktioner. De kritiske lokaler er testet i fuldskala­forsøg i Lindabs laboratorium i Fa­rum, som dækker alle tænkelige scenarier i forhold til indeklimaet.

”Det er et virkeligt stort projekt for os, hvor vi anvender alle vores kompetencer i forhold til produk­terne og dokumentationen, som er grundlaget i al certificering. Vi leve­rer både alle kanaler, lyddæmpere, diverse spjæld, bokse og armaturer m.m. Det bliver et fleksibelt system, som er personafhængigt, således at ventilationen/temperaturen til­passes antallet af personer i et lo­kale. Der er en meget stor energi­besparelse at hente, når der ikke benyttes unødig energi og systemet hele tiden kan tilpasses brugen. Det handler også om komforten og et behageligt indeklima, hvor ventila­tionen reguleres automatisk. Vi har blandt andet skulle løse udfordrin­gen med at tilpasse behovet for udsigt med store vinduer og høje varmebelastninger i lokalerne og så det gode indeklima,” forklarer Martin Karlsen, salgsingeniør hos Lindab.

Martin Karlsen med en UltraLink volumenstrømsregulator.

Præcise ultralydsmålinger optimerer energiforbrug
Lindab leverer blandt andet om­kring 900 UltraLink volumenstrøms­regulatorer og omkring 1.200 tryk­fordelingsbokse/armaturer MBV/ LCC, der samlet set kan klare de meget strenge krav til indeklima­et, der er sat til dette byggeri. Det er højteknologiske produkter, som er med til at skabe et effektivt og op­timeret ventilationssystem med lave vedligeholdelsesomkostninger. Mar­tin Karlsen fortæller, at det er med en teknologi, som blandt andet via ultralyd kan måle luftmængde m.m. helt præcist i kanalerne - helt ned til ingenting.

”Med den nøjagtige måling af luftmængde og temperatur i venti­lationssystemerne, får du optimeret energiforbruget samtidigt med, at det behagelige indeklima opret­holdes alle de steder i bygningen, der er i brug, og tilpasset antallet af personer i lokalerne. Vi har foretaget fuldskalatest af dele af systemet på vores eget laboratorium,” siger han.

(TV) Med UltraLink volumenstrømsregulatorerne effektiviseres og optimeres ventilationssystemet med lave vedligeholdelsesokostninger.
(TH) MBV trykfordelingsboks med indbygget volumenstrømsregulator, der kan klare op til 200 Pa ved lavt lydniveau.
(Nederst) Stilrent LCC armatur med stort dynamikområde, velegnet til indblæsning af store undertemperaturer.

Lindab arbejder med mest mulig bæredygtighed
Den bæredygtige satsning er en del af Lindabs strategi, og en hel afde­ling er dedikeret til arbejdet med bæredygtighed. Flere og flere byg­gerier bliver certificeret, og i fremti­den bliver mange af kravene, som i dag er frivillige, en del af Bygnings­reglementet. Det er vigtigt at kunne dokumentere alle dele af produk­ternes produktion og vej til kunden m.m.

”Vi kigger ind i den bæredygtige udvikling of har blandt andet sam­arbejde med den svenske stålpro­ducent SSAB, som producerer mere fossilfri stål, ligesom der ikke er så lang vej til det danske marked, da transport også udgør en stor del af produkternes CO2-aftryk. Det er afgørende for certificeringerne, at vores produkter lever op til alle kravene, og i det hele taget har vi alle en forpligtelse til at nedbringe CO2-udledningen, så vidt det kan lade sig gøre med de enkelte pro­dukter i produktion og med trans­port m.m.,” siger Martin Karlsen.

Udvalgt på baggrund af særlige kompetencer og kvalifikationer
Lindab leverer i større eller mindre omfang til rigtig mange byggerier i Danmark, men her ved Svanemøl­leholm, er de udvalgt på baggrund af nogle særlige kvalifikationer, som totalentreprenøren blandt andet fremhæver:

"Det var superinteressant at se Lindabs labatorieforsøg. Der var jo adskillige fuldskalaforsøg, som dækkede alle tænkelige scena­rier ift. indeklima. Det siger en del om projektets størrelse. Hele holdet bag er meget opmærksomme på acceptkriterierne for indeklimaet. I særklasse på byggeriets Traderflo­ors, hvor acceptkriterierne er langt større end normalt,” siger Simon Dione Joensen, projektchef hos MT Højgaard.

Han suppleres af Commissio­ning-leder fra MT Højgaard, der fremhæver Lindabs samarbejde med rådgiveren:

"Omfanget af Commissioning har været usædvanligt på dette byg­geri. Eftersom teknikentreprisen fyl­der en tredjedel af den samlede byggesum, har der været meget fokus på at lave løbende gennem­gang med alle underleverandører. Specielt ventilationsopgaven er jeg spændt på, men det skal vi nok nå i mål med. Vi har Kemp & Lauritzen på projektet, og de gør et utrolig godt arbejde."

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Martin Karlsen

Martin Karlsen

Salgsingeniør, Lindab A/S Ventilation +45 73 23 27 11

Relateret materiale

Lindab er en international koncern som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger, til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

Lindab er leverandør til byggebranchen. Produkterne er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Vi producerer ventilationskanalsystemer, tilbehør og løsninger til ventilation og styring af indeklima, tagrender, tag- og vægbeklædning, garage- og industriporte samt stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner. Alle produkter er lavet af tyndpladestål. Lindab er en international koncern etableret i 20 lande med ca. 5.000 ansatte. I Danmark er der 525 medarbejdere. Koncernen havde i 2022 en nettoomsætning på SEK 12,366 mio.